UKK

UN

UASBN

Recent Posts

Doa Berbuka yang Shahih bukanlah yang Masyhur Selama ini

Doa Berbuka yang Shahih bukanlah yang Masyhur Selama ini. Masyhur, tak selamanya jadi jaminan. Begitulah yang terjadi pada “doa berbuka puasa”. Doa yang selama ini terkenal di masyarakat, belum tentu shahih derajatnya.

Terkabulnya doa dan ditetapkannya pahala di sisi Allah ‘Azza wa Jalla dari setiap doa yang kita panjatkan tentunya adalah harapan kita semua. Kali ini, mari kita mengkaji secara ringkas, doa berbuka puasa yang terkenal di tengah masyarakat, kemudian membandingkannya dengan yang shahih. Setelah mengetahui ilmunya nanti, mudah-mudahan kita akan mengamalkannya. Amin.
Doa Berbuka Puasa yang Terkenal di Tengah Masyarakat
Lafazh pertama:
اَللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْت
”Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa dan dengan rezeki-Mu aku berbuka.”
Doa ini merupakan bagian dari hadits dengan redaksi lengkap sebagai berikut:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةَ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: اَللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ، وَ عَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
“Dari Mu’adz bin Zuhrah, sesungguhnya telah sampai riwayat kepadanya bahwa sesungguhnya jika Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berbuka puasa, beliau membaca (doa), ‘Allahumma laka shumtu wa ‘ala rizqika afthortu-ed’ (ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa dan dengan rezeki-Mu aku berbuka).”[1]
Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud, dan dinilai dhaif oleh Syekh al-Albani dalam Shahih wa Dhaif Sunan Abi Daud.
Penulis kitab Tahdzirul Khalan min Riwayatil Hadits hawla Ramadhan menuturkan, “(Hadits ini) diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Sunannya (2/316, no. 358). Abu Daud berkata, ‘Musaddad telah menyebutkan kepada kami, Hasyim telah menyebutkan kepada kami dari Hushain, dari Mu’adz bin Zuhrah, bahwasanya dia menyampaikan, ‘Sesungguhnya jika Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berbuka puasa, beliau mengucapkan, ‘Allahumma laka shumtu wa ‘ala rizqika afthartu.’”[2]
Mua’dz ini tidaklah dianggap sebagai perawi yang tsiqah, kecuali oleh Ibnu Hibban yang telah menyebutkan tentangnya di dalam Ats-Tsiqat dan dalam At-Tabi’in min Ar-Rawah, sebagaimana al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam Tahdzib at-Tahdzib (8/224).[2]
Dan seperti kita tahu bersama bahwa Ibnu Hibban dikenal oleh para ulama sebagai orang yang mutasahil, yaitu bermudah-mudahan dalam menshohihkan hadits-ed.
Keterangan lainnya menyebutkan bahwa Mu’adz adalah seorang tabi’in. Sehingga hadits ini mursal (di atas tabi’in terputus). Hadits mursal merupakan hadits dho’if karena sebab sanad yang terputus. Syaikh Al Albani pun berpendapat bahwasanya hadits ini dho’if.[3]
Hadits semacam ini juga dikeluarkan oleh Ath Thobroni dari Anas bin Malik. Namun sanadnya terdapat perowi dho’if yaitu Daud bin Az Zibriqon, di adalah seorang perowi matruk (yang dituduh berdusta). Berarti dari riwayat ini juga dho’if. Syaikh Al Albani pun mengatakan riwayat ini dho’if.[4]
Di antara ulama yang mendho’ifkan hadits semacam ini adalah Ibnu Qoyyim Al Jauziyah.[5]
Lafazh kedua:

اللّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْت
“Allahumma laka shumtu wa bika aamantu wa ‘ala rizqika afthortu” (Ya Allah, kepada-Mu aku berpuasa dan kepada-Mu aku beriman, dan dengan rizki-Mu aku berbuka).”
Mulla ‘Ali Al Qori mengatakan, “Tambahan ‘wa bika aamantu‘ adalah tambahan yang tidak diketahui sanadnya, walaupun makna do’a tersebut shahih.”[6]
Artinya do’a dengan lafazh kedua ini pun adalah do’a yang dho’if sehingga amalan tidak bisa dibangun dengan do’a tersebut.
Berbuka Puasalah dengan Doa-doa Berikut Ini
Do’a pertama:
Terdapat sebuah hadits shahih tentang doa berbuka puasa, yang diriwayatkan dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam,

ذَهَبَ الظَّمَأُ، وابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وثَبَتَ اْلأَجْرُ إِنْ شَاءَاللهُ
“Dzahabazh zhoma’u wabtallatil ‘uruqu wa tsabatal ajru insya Allah-ed.”
[Telah hilanglah dahaga, telah basahlah kerongkongan, semoga ada pahala yang ditetapkan, jika Allah menghendaki](Hadits shahih, Riwayat Abu Daud [2/306, no. 2357] dan selainnya; lihat Shahih al-Jami’: 4/209, no. 4678) [7]
Periwayat hadits adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhuma. Pada awal hadits terdapat redaksi, “Abdullah bin Umar berkata, ‘Jika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berbuka puasa, beliau mengucapkan ….‘”
Yang dimaksud dengan إذا أفطر adalah setelah makan atau minum yang menandakan bahwa orang yang berpuasa tersebut telah “membatalkan” puasanya (berbuka puasa, pen) pada waktunya (waktu berbuka, pen). Oleh karena itu doa ini tidak dibaca sebelum makan atau minum saat berbuka. Sebelum makan tetap membaca basmalah, ucapan “bismillah” sebagaimana sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ نَسِىَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فِى أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ
“Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya ia menyebut nama Allah Ta’ala. Jika ia lupa untuk menyebut nama Allah Ta’ala di awal, hendaklah ia mengucapkan: “Bismillaahi awwalahu wa aakhirohu (dengan nama Allah pada awal dan akhirnya)”. (HR. Abu Daud no. 3767 dan At Tirmidzi no. 1858. At Tirmidzi mengatakan hadits tersebut hasan shahih. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits tersebut shahih)
Adapun ucapan وثبت الأجر maksudnya “telah hilanglah kelelahan dan telah diperolehlah pahala”, ini merupakan bentuk motivasi untuk beribadah. Maka, kelelahan menjadi hilang dan pergi, dan pahala berjumlah banyak telah ditetapkan bagi orang yang telah berpuasa tersebut.
Do’a kedua:
Adapun doa yang lain yang merupakan atsar dari perkataan Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash radhiyallahu ‘anhuma adalah,

اَللَّهُمَّ إنِّي أَسْألُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، أنْ تَغْفِرَ لِيْ
“Allahumma inni as-aluka bi rohmatikal latii wasi’at kulla syain an taghfirolii-ed”
[Ya Allah, aku memohon rahmatmu yang meliputi segala sesuatu, yang dengannya engkau mengampuni aku](HR. Ibnu Majah: 1/557, no. 1753; dinilai hasan oleh al-Hafizh dalam takhrij beliau untuk kitab al-Adzkar; lihat Syarah al-Adzkar: 4/342) [8]

[1] Shahih wa Dhaif Sunan Abi Daud, Kitab ash-Shaum, Bab al-Qaul ‘inda al-Ifthar, hadits no. 2358.
[2] Tahdzirul Khalan min Riwayatil Hadits hawla Ramadhan, hlm. 74-75.
[3] Lihat Irwaul Gholil, 4/38-ed.
[4] Lihat Irwaul Gholil, 4/37-38-ed.
[5] Lihat Zaadul Ma’ad, 2/45-ed.
[6] Mirqotul Mafatih, 6/304-ed.
[7] Syarah Hisnul Muslim, bab Dua’ ‘inda Ifthari ash-Shaim, hadits no. 176.
[8] Syarah Hisnul Muslim, bab Dua’ ‘inda Ifthari ash-Shaim, hadits no. 177.
Referensi:
Irwaul Gholil fii Takhrij Ahadits Manaris Sabil, Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, Al Maktab Al Islami, cetakan kedua, 1405 H
Mirqotul Mafatih Syarh Misykatul Mashobih, Mala ‘Ali Al Qori, Asy Syamilah.
Syarah Hisnul Muslim, Majdi bin ‘Abdul Wahhab al-Ahmad, Disempurnakan dan Dita’liq oleh Penulis Hisnul Muslim (Syekh Sa’id bin Ali bin Wahf al-Qahthani).
Shahih wa Dhaif Sunan Abi Daud, Syekh Muhammad Nashirudin al-Albani, Maktabah al-Ma’arif, diunduh dari www.waqfeya.com (URL: http://s203841464.onlinehome.us/waqfeya/books/22/32/sdsunnd.rar)
Tahdzirul Khalan min Riwayatil Hadits hawla Ramadhan, Syekh Abdullah Muhammad al-Hamidi, Dar Ibnu Hazm, diunduh dari www.waqfeya.com (URL: http://ia311036.us.archive.org/0/items/waq57114/57114.pdf)
Zaadul Ma’ad fii Hadyi Khoiril ‘Ibad, Ibnu Qoyyim Al Jauziyah, Tahqiq: Syaikh ‘Abdul Qodir ‘Arfan, Darul Fikr, cetakan pertama, 1424 H (jilid kedua).
Penulis: Ummu Asiyah Athirah
Muroja’ah: Abu Rumaysho Muhammad Abduh Tuasikal
Artikel Muslimah.or.id


Sumber: https://muslimah.or.id/1050-doa-berbuka-puasa-yang-shahih.html

Terima Kasih Telah Membaca Postingan Ini, semoga bermanfaat! BACA JUGA :

Contoh Soal dan pembahasan UKK Ulangan Kenaikan Kelas

Contoh Soal dan pembahasan UKK Ulangan Kenaikan Kelas
soal ukk sd soal ukk smp kelas 7 matematika soal ukk kelas 7 kurikulum 2013 soal ukk smk soal ukk ipa kelas 7 semester 2 soal ukk smp kelas 7 2016 kisi kisi ukk smp kelas 7 2016 soal ukk kelas 1 sd semester 2 soal ukk kelas 5 dan kunci jawaban kumpulan soal kelas 2 sd semester genap soal ukk kelas 2 semester 2 dan kunci jawaban kumpulan soal sd kelas 1 kurikulum 2013 soal uas kelas 1 sd semester 2 matematika soal ukk sd kelas 4soal ukk kelas 7 kurikulum 2013 soal ukk smp kelas 7 2016
Contoh Soal dan pembahasan UKK Ulangan Kenaikan Kelas

soal ukk matematika kelas 7 kurikulum 2013 soal matematika smp kelas 7 semester 2 dan kunci jawaban soal ukk ipa kelas 7 semester 2 soal soal un smp kumpulan soal un matematika sma soal un sma soal un sd soal un 2016 sma soal un matematika sma ips soal un sma matematika 2015soal olimpiade matematika smp dan penyelesaiannya soal osn matematika smp 2016 soal olimpiade matematika smp dan pembahasannya pdf contoh soal olimpiade matematika smp dan penyelesaiannya soal olimpiade matematika smp dan pembahasannya doc soal olimpiade matematika smp dan penyelesaiannya pdf soal olimpiade matematika smp kelas 7 dan pembahasannyasoal osn matematika sd

Untuk Contoh Soal UKK yang Kalian Cari silahkan Klik di link ini Contoh soal UKK
Soal UKK Semester 2
soal un matematika sma dan pembahasannyasoal ukk matematika kelas 7 dan pembahasannya kunci
jawaban ukk kelas 7 tahun 2016 soal ukk smp kelas 7 2017 soal ukk smp kelas 7 matematika soal ukk smp kelas 7 2016 kisi kisi ukk smp kelas 7 2016 soal ukk ipa kelas 7 semester 2 soal ukk matematika kelas 7 kurikulum 2013 soal matematika smp kelas 7 semester 2 dan kunci jawaban kunci jawaban ukk kelas 7 tahun 2016 soal ukk smp kelas 8soal ukk 2017 tkj ukk 2017 smk soal ukk akuntansi 2017 juknis ukk smk 2017 instrumen verifikasi ukk smk 2017 kisi kisi ukk smk 2017 jadwal ukk smk 2017 download soal ukk 2017 soal ukk smp kelas 7 matematika soal ukk kelas 7 kurikulum 2013 soal ukk ipa kelas 7 semester 2 kurikulum 2013 soal ukk ipa kelas 7 dan kunci jawaban kisi kisi ukk smp kelas 7 2016 soal ukk smp kelas 7 2016 kisi kisi ukk smp kelas 7 2017 soal matematika smp kelas 7 semester 2 dan kunci jawaban soal ukk smp kelas 7 matematika soal ukk kelas 7 kurikulum 2013 soal ukk ipa kelas 7 semester 2 soal matematika smp kelas 7 semester 2 dan kunci jawaban soal ukk smp kelas 8 kisi kisi ukk smp kelas 7 2016 kunci jawaban ukk smp kelas 8 2016kunci/jawaban uas smp 2015 -2016 soal ukk matematika kelas 1 sd semester 2kisi kisi ukk smp kelas 8 2016contoh soal tes psikotes contoh soal psikotes gambar soal tes psikologi kepribadian contoh soal psikotes matematika download contoh soal psikotes soal psikotes pdf soal psikotes online contoh soal psikotes umum
Selengkapnya Contoh Soal UKK yang Anda Cari Klik di link ini Soal UKK
Pembahasan Soal UKK Semester 2
soal ukk kelas 1 sd semester 2 soal ukk kelas 5 dan kunci jawaban kumpulan soal kelas 2 sd semester genap soal ukk kelas 2 semester 2 dan kunci jawaban kumpulan soal sd kelas 1 kurikulum 2013 soal uas kelas 1 sd semester 2 matematika soal ukk sd kelas 4soal ukk kelas 7 kurikulum 2013 soal ukk smp kelas 7 2016 soal ukk matematika kelas 7 kurikulum 2013 soal matematika smp kelas 7 semester 2 dan kunci jawaban soal ukk ipa kelas 7 semester 2 soal soal un smp kumpulan soal un matematika sma soal un sma soal un sd soal un 2016 sma soal un matematika sma ips soal un sma matematika 2015soal

Terima Kasih Telah Membaca Postingan Ini, semoga bermanfaat! BACA JUGA :

Bahaya Gula Rafinasi bila Dikonsumsi Secara Rutin

Bahaya Gula Rafinasi bila Dikonsumsi Secara Rutin
Saat ini Pemerintah tengah mengadakan Sidak ke Pasar-Pasar atau ke supermarket dengan Maraknya peredaran Gula Rafinasi. Mengapa Pemerintah begitu keras melarang keberadan Gula rafinasi beredar di masyarakat umum dan melarang Gula Rafinasi dikonsumsi secara umum atau rutin oleh masyarakat??????.
Berikut ini Bimpri PPT akan menulis sebuah Artikel tentang Bahaya Gula Rafinasi bila Dikonsumsi Secara Rutin.

Apa itu gula rafinasi?

Gula rafinasi adalah gula yang memiliki warna lebih putih dengan tingkat kemurnian yang lebih tinggi. Sejumlah besar makanan yang Anda makan sebenarnya mengandung gula yang memiliki tingkat kemurnian tinggi ini. Gula jenis ini dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan seperti lemak dan kolesterol.

Apa bedanya gula putih dengan gula rafinasi? Baca secara lengkap ; Klik disini
Ringkasan ;
Gula mentah sebagai hasil olahan pertama adalah sukrosa yang disintesis dari tebu dan belum dapat dikonsumsi secara langsung. Setelah diolah lagi, gula mentah akan menjadi gula rafinasi.
Pada pemrosesan untuk menjadi gula ini, kandungan molases atau cairan kental yang mengandung gula telah dihilangkan. Pembuatan gula rafinasi dimulai dari kristal gula mentah yang direndam, untuk dilembutkan di dalam sirop terkonsentrasi. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan lapisan cokelat pada kristal tanpa membuatnya larut.
Kristal yang telah bersih, kemudian dicampurkan ke dalam cairan yang kemudian disaring dari kotoran-kotoran yang tertinggal. Cairan larutan gula ini kemudian direbus dan didinginkan hingga terbentuk kristal gula putih.
Gula ini banyak digunakan di dalam berbagai industri karena lebih murni dan berpenampilan lebih bersih dibandingkan gula mentah.

Gula rafinasi dilarang pemerintah

Berdasarkan SK Menperindag NO 527/MPT/KET/9/2004, gula rafinasi hanya diperuntukkan untuk industri dan tidak diperuntukkan bagi konsumsi langsung karena harus melalui proses terlebih dahulu.
Gula ini mengandung banyak bahan fermentasi sehingga menyebabkan masalah kesehatan. Gula rafinasi yang dikonsumsi langsung mengakibatkan penuaan pada kulit melalui proses alami glikasi.
Proses glikasi merupakan saat molekul gula diserap ke dalam aliran darah selama proses pencernaan dan menutup molekul protein pada kulit. Semakin banyak proses glikasi yang dialami, maka kulit semakin gelap dan kusam serta mempengaruhi molekul protein yang menghasilkan kolagen dan elastin.

Kenapa gula rafinasi berbahaya?

Jika Anda mengonsumsi gula ini, tubuh Anda akan membutuhkan vitamin B kompleks, kalsium, dan magnesium untuk mencerna gula ini, karena tingkat kemurniannya yang sangat tinggi.
Hal ini menyebabkan secara mendadak tubuh Anda ‘mencuri’ ketersediaan vitamin B kompleks dari sistem saraf, mengambil kalsium dan magnesium dari tulang dan gigi yang dapat menyebabkan osteoporosis atau masalah kesehatan lainnya.
Anda akan mengalami pengeroposan tulang jika Anda mengonsumsi gula rafinasi secara terus menerus.
Bahaya lainnya adalah meningkatnya risiko diabetes yang sangat tinggi karena gula ini mudah sekali terpecah menjadi glukosa dan menyebabkan terjadinya hiperglikemia (suatu keadaan gula terlalu tinggi dalam darah) atau juga Anda akan mengalami hipoglikemia (suatu keadaan rendahnya gula darah), karena tubuh melepas insulin secara berlebihan.
Gula rafinasi yang dapat mengambil vitamin B komplek dari syaraf disinyalir sebagai penyebab depresi dan penyimpangan perilaku. Meskipun belum ada penelitian lebih lanjut mengenai hal ini.

 Demikian Ulasan Singkat tentang  Bahaya Gula Rafinasi bila Dikonsumsi Secara Rutin. semoga bermanfaat

Terima Kasih Telah Membaca Postingan Ini, semoga bermanfaat! BACA JUGA :

Contoh dan Pembahasan Soal Membedakan Gula Rafinasi dengan Gula kristal Biasa

Gula,Gula adalah sesuatu yang sulit dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Anda mungkin sudah tahu bahwa kita harus sebisa mungkin mengurangi konsumsi gula, namun perhatikan juga jenis gula yang Anda konsumsi. Beberapa gula, terutama jenis gula Rafinasi, dapat menyebabkan kenaikan gula darah dalam waktu yang cepat. Hal ini meningkatkan risiko diabetes dan masalah penyakit kronis lainnya.

Baca Juga : Bahaya Mengkonsumsi Gula Rafinasi secara Rutin (Klik Disini)

Gula Rafinasi, Tidak semua orang mengerti apa itu gula rafinasi. Selama ini, yang masyarakat tahu gula konsumsi di pasaran adalah gula putih atau gula pasir. Padahal, gula konsumsi itu ada dua jenisnya, yaitu gula kristal putih (GKP) atau yang sering disebut dengan gula pasir lokal dan gula kristal rafinasi (GKR) atau yang sering disebut dengan gula rafinasi.

Lalu Apakah yang Membedakan antara Gula kristal Biasa dengan Gula Rafinasi???????

Berikut Bimpri PPT akan membahas mengenai Pembahasan Soal Membedakan Gula Rafinasi dengan Gula Kristal Biasa.

Cara membedakan Gula Rafinasi dan Gula Kristal Biasa

1. Secara Fisik
Secara fisik memang agak sulit untuk membedakan bentuk Gula Rafinasi dan gula Kristal biasa, namun secara umum yang terdistribusi di pasaran di Indonesia kita dapat membedakan sebagai berikut ;
Gula Rafinasi:
Bentuknya lebih halus dan setiap butirnya tidak memiliki bentuk yang sama
Lebih Putih jernih

Contoh Gambar gula Rafinasi ;
Contoh Gula Rafinasi

Membedakan Gula Rafinasi
Gula kristal Biasa :
Bentuk lebih kasar dibandingkan Gula Rafinasi, Bentuk setiap butiran hampir sama berbentuk kotak kecil
Umumnya Warnanya tidak putih Bersih masih ada keruhnya

Contoh Gambar Gula Kristal biasa :
Gula kristal Biasa

Membedakan Gula Kristal Biasa
2. Secara Pengolahan

Refined Sugar/Gula Rafinasi

Refined Sugar atau gula rafinasi merupakan hasil olahan lebih lanjut dari gula mentah atau raw sugar melalui proses defikasi yang tidak dapat langsung dikonsumsi oleh manusia sebelum diproses lebih lanjut. Yang membedakan dalam proses produksi gula rafinasi dan gula kristal putih yaitu gula rafinasi menggunakan proses Carbonasi sedangkan gula kristal putih menggunakan proses sulfitasi. Gula rafinasi memiliki standar mutu khusus yaitu mutu 1 yang memiliki nilai ICUMSA < 45 dan mutu 2 yang memiliki nilai ICUMSA 46-806.

White sugar/ Gula Kristal Putih Biasa

Gula kristal putih memiliki nilai ICUMSA antara 250-450 IU. Departemen Perindustrian mengelompokkan gula kristal putih ini menjadi tiga bagian yaitu Gula kristal putih 1 (GKP 1) dengan nilai ICUMSA 250, Gula kristal putih 2 (GKP 2)dengan nilai ICUMSA 250-350 dan Gula kristal putih 3 (GKP 3) dengan nilai ICUMSA 350-4507. Semakin tinggi nilai ICUMSA maka semakin coklat warna dari gula tersebut serta rasanya pun yang semakin manis. Gula tipe ini umumnya digunakan untuk rumah tangga dan diproduksi oleh pabrik-pabrik gula didekat perkebunan tebu dengan cara menggiling tebu dan melakukan proses pemutihan, yaitu dengan teknik sulfitasi.

3. Secara penggunaan :

Gula Rafinasi
Gula rafinasi digunakan oleh industri makanan dan minuman sebagai bahan baku. Peredaran gula rafinasi ini dilakukan secara khusus dimana distributor gula rafinasi ini tidak bisa sembarangan beroperasi namun harus mendapat persetujuan serta penunjukan dari pabrik gula rafinasi yang kemudian disahkan oleh Departemen Perindustrian. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi “rembesan” gula rafinasi ke rumah tangga. Hal tersebut dikarenakan gula Rafinasi tidak boleh dikonsumsi secara rutin untuk sehari-hari , Jika Gula Rafinasi dikonsumsi secara terus menerus atau rutin akan berbahaya bagi kesehatan.

Gula Kristal Biasa
Gula ini dapat dikonsumsi oleh masyarakat umum , walaupun dapat dikonsumsi bebas oleh masyarakat perlu diketahui yang namanya Zat Gula bila dikonsumsi berlebihan akan tetap menimbulkan penyakit yang berbahaya, oleh karena itu hindarilah mengkonsumsi gula yang berlebihan.

 Demikian Artikel dari Bimpri PPT tentang membedakan Gula rafinasi dengan Gula Kristal Biasa. semoga bermanfaat


Terima Kasih Telah Membaca Postingan Ini, semoga bermanfaat! BACA JUGA :

Latihan

Bocoran-bocoran Soal Latihan/Prediksi UN, UASBN,UAS,UTS SD ...

uasbndanun2017-sdsmpsmk-6912.blogspot.com/
Blog UASBN SD dan UN SMP SMA SMK. ... Bocoran Soal USBN PAI (Pendidikan Agama Islam ) SMP 2017. By Untung Prabs 4/14/2017 SMP UASBN UN ...
Latihan

Soal Interaktif UN Matematika SMP tahun 2016 - BIMPRI PPT

bimprippt19.blogspot.com › kelas 9 › UN
15 Mar 2015 - Soal UN 2015 SMP. ... BIMPRI PPT. SITUS BELAJAR SD SMP SMA SMK ... Klik Link Berikut : UNBK MATEMATIKA SMP Paket 1 2016 BIMPRI PPT ... Soal Latihan Ujian Sekolah US IPS SMP Kelas 9 Tahun 2015. Previous

Soal UN 2014 SD/SMP/SMA - Belajar Yuk!

nilai99.blogspot.com › Latihan › SD › SMA › SMP › UN
20 Mar 2014 - Soal UN 2014 SD/SMP/SMA ... Kj Latihan Mandiri UAS semester 2 Bahasa Indonesia Erlannga Kelas 9 · Bocoran Soal L UNBK SMA MATEMATIKA 2017 ... Soal Ujian Nasional SMP Bahasa Indonesia 2013 versi Bimpri ppt ...

TUKPD SMP TAHAP 1 2013 | Bimpri PPT 19

https://bimprippt19.wordpress.com/2013/02/20/tukpd-smp-tahap-1-2013/
20 Feb 2013 - TUKPD SMP TAHAP I 2013Senin, 18 Februari 2013 Musyawarah Guru Mata ... penggolongan materi:unsur,senyawa,campuran|kimia sma · objek kajian ... Download Soal TUKPD Tahap 2 | Latihandalam "pelajaran" ... BIMPRI PPT: Jadwal PPDB SD 2017/2018 di DKI Jakarta fb.me/OOAitRls 2 days ago.

BIMPRI PPT: SMA

www.bimprippt19.com/search/label/SMA
Latihan UNBK ini Disesuaikan dengan Kisi-kisi yang ada di tahun 2017 sesuai denganInfo Soal Kisi-kisi Ujian Nasional SD, SMP, SMA dan SMK Tahun 2017 ...

Materi Matematika SMA : 21. FUNGSI EKSPONEN dan ... - bimpri ppt

www.bimprippt19.com › 12 › Matematika › Materi › SMA › UN
30 Des 2016 - Bimpri PPT 19, kumpulan soal , materi dan SITUS BELAJAR SD SMP SMA SMK. Bimpri PPT 19 blog Soal,Latihan,Prediksi,UN,USBN,UAS ...

BIMPRI PPT: SMK

ppt-pusat-pembelajaran-tri.blogspot.co.id/search/label/SMK
4 Jan 2017 - Latihan UNBK Matematika SMP,SMA dan SMK 2017. Sutri Yono ... Info Soal Kisi-kisi Ujian Nasional SD, SMP, SMA dan SMK Tahun 2017.

Video Latihan
 


Terima Kasih Telah Membaca Postingan Ini, semoga bermanfaat! BACA JUGA :

Soal

Soal Interaktif UN Matematika SMP tahun 2016 - BIMPRI PPT

bimprippt19.blogspot.com › kelas 9 › UN
15 Mar 2015 - Soal UN 2015 SMP. ... BIMPRI PPT. SITUS BELAJAR SD SMP SMA SMK ... Link Berikut : UNBK MATEMATIKA SMP Paket 1 2016 BIMPRI PPT

Gambar Berbentuk Soal :
Hasil gambar untuk Soal sd smp sma Bimpri PPT
soal

BIMPRI PPT: 12

www.bimprippt19.com/search/label/12
Materi Matematika SMA : 20. BARISAN dan DERET Bimpri PPT 19, kumpulan soal , materi dan SITUS BELAJAR SD SMP SMA SMK . Bimpri PPT 19 .

UN | BIMPRI PPT

www.bimprippt19.com/p/berikut-adalah-postingan-blog-kami_30.html
Jadwal UN dan USBN SMP,SMA dan SMK 2017, 2016-12-22, 2017, Berita, UN ... Soal UN/UASBN Prediksi UN/UASBN 2014 SMP dan SD (Bukan Bocoran) ...

BIMPRI PPT

ppt-pusat-pembelajaran-tri.blogspot.com/
Situs yang berisi Contoh Materi Soal Ujian Semester Sekolah dan informasi tentang Pendidikan.

BIMPRI PPT: SMA

ppt-pusat-pembelajaran-tri.blogspot.com/search/label/SMA?max-results=20
SOAL TO UNBK MATEMATIKA SMP,SMA DAN SMK 2017 ~ Soal Try Out UNBK ... Info Soal Kisi-kisi Ujian Nasional SD, SMP, SMA dan SMK Tahun 2017.

BIMPRI PPT: SD

ppt-pusat-pembelajaran-tri.blogspot.com/search/label/SD?max-results=5
2 Jan 2017 - Info Soal Kisi-kisi Ujian Nasional SD, SMP, SMA dan SMK Tahun 2017 ~ Selamat datang di BIMPRI PPT, blog atau Situs yang berisi Contoh ...

2016 - bimpri ppt

ppt-pusat-pembelajaran-tri.blogspot.co.id/search?updated-min...0
Kisi - Kisi SKL UN 2017 SMP SMA SMK dari BSNP, Sebagaimana telah ... Info Soal Kisi-kisi Ujian Nasional SD, SMP, SMA dan SMK Tahun 2017. Sutri Yono ...

Video Soal-Soal
 


Terima Kasih Telah Membaca Postingan Ini, semoga bermanfaat! BACA JUGA :

UN

UN

BIMPRI PPT: SMA

www.bimprippt19.com/search/label/SMA
Latihan UNBK ini Disesuaikan dengan Kisi-kisi yang ada di tahun 2017 sesuai denganInfo Soal Kisi-kisi Ujian Nasional SD, SMP, SMA dan SMK Tahun 2017 ...

Gambar UN
Hasil gambar untuk UN sd smp sma Bimpri PPT
UN
 

Perubahan UN SMP,SMA, SMK 2017 | BIMPRI PPT

www.bimprippt19.com › Berita › SMA › SMK › SMP › UN › US
22 Des 2016 - SITUS BELAJAR SD SMP SMA SMK ... Perubahan UN SMP,SMA,SMK 2017 ~Sahabat Bimpri PPT. ... danUSBN yang dipublikasikan pada tanggal 22 Desember 2016 Tentang Perubahan UN dan US SMP SMA SMK 2017

Daftar Mata Pelajaran UN SMP SMA dan SMK 2017 | BIMPRI PPT

www.bimprippt19.com › 2017 › Berita › UN
22 Des 2016 - Sahabat BIMPRI PPT sekalian ini kami informasikan tentang Daftar Pelajaran yang akan diujikan di dalam UN 2017 untuk SMP,SMA dan SMK

UN | BIMPRI PPT

www.bimprippt19.com/p/berikut-adalah-postingan-blog-kami_30.html
Daftar Mata Pelajaran UN SMP SMA dan SMK 2017, 2016-12-22, 2017, Berita, UN ... Soal UN/UASBN Prediksi UN/UASBN 2014 SMP dan SD (Bukan Bocoran) ...

Kisi-kisi UN SMP 2017 | BIMPRI PPT

www.bimprippt19.com › Berita › SMP › UN
22 Des 2016 - Kisi-kisi UN SMP 2017 ~postingan kali ini adalah soal ksi-kisi UN (ujian ... kumpulan soal , materi dan SITUS BELAJAR SD SMP SMA SMK.

BIMPRI PPT

www.bimprippt19.com/
12 Mei 2017 - Download,Soal,UN,UCUN,US,UTS,UAS,Ganjil,Genap,SD,SMP,SMA. ... BIMPRI PPT ... Web Pendaftaran PPDB SMA 2017/2018 di DKI Jakarta.

Kisi-kisi UN SMA 2017 | BIMPRI PPT

www.bimprippt19.com › Berita › SMA › UN
22 Des 2016 - Kisi-kisi UN SMA 2017 ~postingan kali ini adalah soal ksi-kisi UN (ujian ... kumpulan soal , materi dan SITUS BELAJAR SD SMP SMA SMK.

Video yang berkaitan UN
 


Terima Kasih Telah Membaca Postingan Ini, semoga bermanfaat! BACA JUGA :